SOS VAN, LTD PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. EuroposParlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugostvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatomis


1.   Šioje Privatumo politikoje numatytospagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo bei jų tvarkymo taisyklėsnaudojantis www.sosvan.com bei SosVan mobiliosiosprogramėlės siūlomomis paslaugomis.
2.   Privatumo politikaskirta apsaugoti ir ginti www.sosvan.com bei SosVan mobiliosios programėlės naudotojų asmens duomenis nuo neteisėto jų naudojimo. Registruodamiesi tinklapyje www.sosvan.com arba SosVan mobiliojoje programėlėje jūs patikite SOS VAN, LTD, įmonės kodas 09234450, adresas Kemp House, 152 -160, City Rd, London, EC1V 2NX, el. paštas: hello@sosvan.com (toliau - Bendrovė)savo asmeninius duomenis ir suteikiatemums teisę juos tvarkyti ta apimtimi, tais būdais ir tais tikslais, kurienumatyti šioje Privatumopolitikoje (toliau - Politika) ir Naudojimosi taisyklėse (toliau - Taisyklės).Jei jūs nesutinkate su Taisyklėmis, Politika ar atskiromis jų nuostatomis, bendrovė negalės jums suteikti galimybėsnaudotis visomis ar atskiromis tinklalapio www.sosvan.com ir SosVanmobiliosios programėlės paslaugomis.
3.   Bendrovė renka ir tvarko šioje Politikoje išvardintus asmeninius duomenis tokiais teisiniaispagrindais:
  • Remdamasinaudotojo sutikimu su sąlygomis, nustatytomis Taisyklėse ir šioje Politikoje;
  • Remdamasi savoteisėtu interesu;
  • Vykdydamateisinius įsipareigojimus, kylančius ir taikomus bendrovei.
4.   Asmenys yralaikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą,pažymi, kad sutinka su Taisyklėmis, šia Politika ir Slapukų naudojimotaisyklėmis.
5.   Privatumopolitikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą bendrovėsinternetiniame puslapyje www.sosvan.com bei SosVan mobiliojojeprogramėlėje, užtikrinant 2016 m.balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėlfizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenųjudėjimo nuostatas bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi irįgyvendinimą.
6.   Bendrovė renka naudotojų asmens duomenis, kuriuos jie savanoriškai pateikia prisiregistravę prie bendrovės internetinio puslapio www.sosvan.com bei SosVanmobiliojoje programėlėje.
7.   Interneto puslapyje bei mobiliojoje programėlėje registruojasi dviejųkategorijų naudotojai: asmenys, siekiantys vežti krovinius/keleivius/transportą(vežėjai) ir asmenys, siekiantys krovinius/keleivius/transportą pateiktivežimui (siuntėjai) (toliau visi kartu – naudotojai). Priklausomai nuo to, ar www.sosvan.com, SosVan mobiliojoje programėlėje naudotojas registruojasi kaip vežėjas,ar siuntėjas, jis pateikia tam tikrus asmens duomenis savanoriškai, norėdamasnaudotis www.sosvan.com ir/arba SosVan mobiliosios programėlės paslaugomis.
8.   Naudotojas turi teisę patspasinaikinti savo susikurtą paskyrą skiltyje „Nustatymai“ spausdamas mygtuką „Pašalinti paskyrą“.
9.   Bendrovėsinternetiniame puslapyje www.sosvan.com ir SosVan mobiliojojeprogramėlėje gali būti pateikiamos nuorodosį ir iš bendrovės reklamos tiekėjų, partnerių, susijusių asmenų tinklalapius. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenųtinklalapiai, į kuriuos naudotojai patenka, rinkdamiesi nuorodas internetiniamepuslapyje www.sosvan.com ir SosVan mobiliojojeprogramėlėje, turi savo privatumo politikasir bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų.Rekomenduojama naudotojams susipažinti su minimų kitų tinklalapių privatumopolitikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis. 

 I.         ASMENS DUOMENŲSAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA,RINKIMO TIKSLAI IR APIMTIS

1.   Registruodamasisir sutikdamas su taisyklėmis,naudotojassuteikia mums žemiau nurodytus registracijos duomenis, t. y.duomenis tvarkome naudotojo duoto sutikimo pagrindu, siekiant jam suteiktigalimybę naudotis www.sosvan.com ir/ar SosVanmobiliosios programėlės paslaugomis. Jeigu naudotojas nesuteikia mums šių asmeniniųduomenų, jis negali naudotis paslaugomis.
2.   Remdamasiregistracijos duomenimis, bendrovėsukuria vartotojo profilį tinklapyje www.sosvan.com ir/ar SosVan mobiliojoje programėlėje. Bendrovė pasilieka teisę tikrinti naudotojo pateikiamų asmens duomenų patikimumą ir atitikimątikrovei.
3.   Asmenys, norintysregistruotis kaipvežėjai, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus ir asmens duomenis: fiziniai asmenys – (i) Vardas; (ii) Pavardė;(iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; juridiniai asmenys – (i) Įmonės pavadinimas; (ii) Įmonėskodas (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; (v) Įmonės atstovo vardas, pavardė. Taip pat vežėjai gali pateiktiatsiskaitymui skirtus duomenis: banko sąskaitos numeris, banko kodas,pavadinimas ir kt. bei savo adresą (gatvės pavadinimas, namo numeris, butonumeris, pašto kodas, miestas, valstybė). Naudotojai registracijos metu susikuria slaptažodžius. Registracijos metu yra sukuriama paskyra. Paskyroje naudotojas pats suveda savoduomenis, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenųteisingumą, bendrovė dėl to neprisiima jokios atsakomybės. Naudotojas gali bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti asmens duomenis savo paskyroje.
4.   Asmenys, norintysregistruotis kaipsiuntėjai, privalo pateikti šiuosprivalomus rekvizitus ir asmens duomenis: fiziniai asmenys - (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; juridiniai asmenys – (i) Įmonės pavadinimas; (ii) Įmonėskodas (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.; (v) Įmonės atstovo vardas, pavardė. Taip pat siuntėjai gali pateiktiatsiskaitymui už siuntinio rezervaciją (toliau - rezervacijos mokestis) skirtusduomenis: banko sąskaitos numeris, banko kodas, pavadinimas ir kt. bei savoadresą (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas,valstybė). Naudotojairegistracijos metu susikuria slaptažodžius. Registracijos metuyra sukuriama paskyra. Paskyroje naudotojas pats suveda savoduomenis, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenųteisingumą, bendrovė dėl to neprisiima jokios atsakomybės.Naudotojas gali bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti asmens duomenis savo paskyroje.
5.   Be aukščiau šio skyriaus 3 punkte nurodytų asmens duomenų, asmenys,norintys talpinti skelbimus kaip vežėjai, bendrovei pateikia galiojančio teisęvairuoti transporto priemones patvirtinančio dokumento kopiją ir draudimopoliso kopiją. Šio dokumento pateikimu vežėjas patvirtina, kad jis turigaliojančią teisę vairuoti transporto priemonę, reikalingą vežti siuntėjųkrovinius. Naudotojas supranta, jog nepateikdamas dokumento kopijos, jisnegalės gauti www.sosvan.com ir/ar SosVan mobiliojoje programėlėje teikiamųpaslaugų, todėl sutinka tokius duomenis pateikti. Tokių asmens duomenų rinkimotikslas yra teisėtastrečiųjų asmenų (kitų tinklalapio www.sosvan.com naudotojų) interesas išvengti nuostolių,galinčių kilti sudarant sutartį su nesąžiningu partneriu.
6.   Naudotojas sutinka, kad jovardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas būtųtvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai www.sosvan.com suteikia naudotojui teisęregistruojantis išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė,elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas būtų tvarkomi irtiesioginės rinkodaros tikslais.
7.   Norint tinkamai naudotis SosVan mobiliosios programėlės funkcijomis,naudotojas sutinka su bendrove dalintis prieiga prie šių naudotojo mobiliojoįrenginio dalių: kameros, įrenginio atminties, geolokacijos duomenų.
8.   Bendrovėpatvirtina, jog naudotojo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamaisuteikti www.sosvan.com ir/ar SosVan mobiliojoje programėlėje teikiamaspaslaugas. Bendrovė taip pat patvirtina, jog naudotojo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimąnaudotojas suteiks ir nepanaikins.
9.   Nustatoma asmens duomenų naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 3(trys) kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
10. Asmens duomenys, susijęsu paslaugų teikimu, saugomi 3 (trejus) metus nuo asmens paskutinio prisijungimo prie www.sosvan.comsistemos ir/ar SosVan mobiliosiosprogramėlės.
11. Asmenų, pateikusiųnurodytos formos užklausą specialioje pokalbių (angl. Chat)programoje duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio asmens atliktoveiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita), ar pateikdamas užklausąFacebook chat programos būdu, naudotojas, pateikdamas savo asmeninius duomenisminėtose programose, laikomas savanoriškai sutikęs tokius duomenis atskleistidėl bendrovės siūlomų paslaugų įsigijimo. Tokiu atveju bendrovė laiko, kadnaudotojas, savanoriškai atskleisdmas asmens duomenis sutinka, kad bendrovėjuos rinktų ir saugotų kaip aprašyta šioje Politikoje nustatyta tvarka.
12. Bendrovėįsipareigoja neatskleisti naudotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims,išskyrus šiuos atvejus:
11.1. Jeigu yra naudotojo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
11.2. Bendrovės partnerius, teikiančius informacinių technologijųūkio aptarnavimo paslaugas arba kitas, su naudotojo užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas;
11.3. Bendrovė taip pat gali perduoti naudotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie bendrovės vardu veikia kaip duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būtiteikiami tik tiems duomenų tvarkytojams, su kuriais bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis arbendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenųperdavimą/teikimą ir duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamųasmens duomenų apsaugą;
11.4. Visais kitais atvejais, naudotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būtiatskleidžiami tik teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenisbendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugosinstitucijoms, joms pareikalavus.
13. Bendrovė pasilieka teisę perduoti tvarkyti asmeninius naudotojo duomenis tretiesiems asmenims, kurie padedateikti ir administruoti www.sosvan.com ir/ar SosVan mobiliosios programėlės teikiamaspaslaugas. Minėtiems tretiesiemsasmenims priklauso programinės įrangos duomenų bazėmstiekėjai, asmenys, teikiantys duomenų bazių administravimo paslaugas,“debesijos” ir prieglobos (hosting) paslaugas teikiantys asmenys, taip patasmenys, teikiantys tiesioginės rinkodaros, rinkos tyrimų, verslo analitikos irkt. paslaugas.
14. Kiekvienuatveju duomenų valdytojui pateikiamas tik toks duomenų kiekis, koks yra būtinaskonkrečiai užduočiai arba konkrečiai paslaugai įvykdyti. Bendrovės pasitelkti duomenų valdytojai turi teisęnaudoti asmeninius naudotojo duomenis tikvadovaudamiesi bendrovės nurodymais, ir neturiteisės naudoti asmeninių duomenų kitais tikslais, taip pat perduoti juos kitiems asmenims be bendrovės sutikimo. Be to, duomenų valdytojai privaloužtikrinti duomenų saugumą, kaip to reikalauja teisės aktai ir rašytiniaisusitarimai su bendrove.
15. Nepaisant to, kad bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kadapsaugotų asmenų duomenis, bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimoelektroninei platformaiwww.sosvan.com ir/ar SosVan mobiliajai programėlei. Bet kokiosduomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai naudotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, bendrovė taiko itin griežtas naudotojo asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines irorganizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie asmenų duomenų.
16. Bendrovė taip pat naudoja naudotojų, įsigijusių paslaugas elektroniniu būdu, kontaktinius duomenisrinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti bendrovės klientų pasitenkinimą bendrovės veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant bendrovės veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami įšiuo tikslu siunčiamus pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuoatveju, jeigu naudotojas nenori gauti tokių pranešimų ir (ar) skambučių,jis gali informuoti bendrovę apie tokių pranešimų atsisakymąelektroniniu paštu hello@sosvan.com.
17. Bendrovėsinternetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie naudotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo(IP), kurį naudodamas naudotojas pasiekiainternetą, adresas; (ii) Naudotojo apsilankymo bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas;(iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos naudotojas aplanko būdamas bendrovės internetiniame puslapyje; (iv) Naudojamanaršyklė; (v) Informacija apie naudotojo kompiuteriooperacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbosnustatymai. Jei naudotojas naudoja mobilųjįįrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojoįrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos irplatumos) koordinates. Ši informacija naudojama bendrovės tinklapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, paslaugųtobulinimui ir bendrovės tinklalapiui administruoti. Naudotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis bendrovės teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotubendrovės tinklalapio naudotoju ar lankydamasis bendrovės tinklalapyje. 

 II.       NAUDOTOJO TEISĖS

1.   Naudotojas turi šiaspagrindines teises:
1.1. Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaipjie yra tvarkomi;
1.2. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti naudotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja bendrovė;
1.3. Atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
1.4. Nesutikti su duomenų tvarkymu teisėtų interesų tikslais;
1.5. Pateikti skundą dėlnetinkamai tvarkomų asmens duomenų.
2.  Naudotojas, pateikęs prašymąraštu, turi teisę susipažinti su bendrovėje esančiais ir tvarkomais naudotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokiųšaltinių ir kokie naudotojo asmens duomenyssurinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami ir kiek laiko saugomi. Bendrovė gavusi naudotojo prašymą ne vėliaukaip per 30 kalendorinių dienų nuo naudotojo prašymo gavimodienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymąpriežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi naudotojas arba sutiko gautiinformaciją apie duomenis kitu bendrovės pasiūlytubūdu.
3.   Jeibendrovės tvarkomi registracijos duomenysar informacija apie naudotojąpasikeitė, šioje informacijoje atsirado netikslumų ar informacija taponebepatikima, naudotojasturi teisę pareikalauti ją patikslinti,pakeisti arba ištaisyti.
4.   Tais atvejais, kai bendrovė tvarko naudotojo asmeninius duomenis josutikimu, naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tokiu atveju naudotojo asmeniniai duomenys nebebus tvarkomi. Tokiais atvejais tai reikš, kad bendrovė negalės suteikti naudotojui teisės naudotis paslaugomis.
5.   Jei naudotojas atšauks sutikimą tvarkyti jo asmeniniusduomenys, tai visi duomenys, kuriuos bendrovė tvarkė naudotojo sutikimo pagrindu, bussunaikinti, o kai kuriais atvejais, kaip nurodoma šioje Politikoje, bus saugomitam tikrą laiką.
6.   Naudotojasturi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi bendrovės teisėtų interesų tikslais.Įvertinus tikslų, dėl kurių bendrovėteikia paslaugas, ir naudotojo bei bendrovės interesų balansą, tai reikš, jog jeigu bendrovė nustos tvarkyti naudotojo duomenis bendrovės teisėtų interesų tikslais, jinebegalės suteikti naudotojui galimybėstoliau naudotis paslaugomis.
7.   Jei naudotojo manymu, bendrovė tvarko jo asmeninius duomenis pažeisdama asmens duomenų apsaugąreglamentuojančius įstatymus, jis dėl to pirmiausia turi kreiptis tiesiogiai į bendrovę. Jei bendrovės pasiūlytas problemos sprendimo būdasnetenkins naudotojo, arba jei naudotojas manys, kad jo prašymui patenkinti bendrovė ėmėsi nepakankamai priemonių, naudotojas turės teisę pateikti skundą kontroliuojančiai institucijai. LietuvosRespublikoje tai yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
8.   Naudotojas prašymą dėlsusipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu bendrovės surinktais asmens duomenimisgali pateikti el. paštu hello@sosvan.com. Siekiant apsaugoti asmeninius visųnaudotojų duomenis nuo neteisėtoatskleidimo, bendrovė,gavusi naudotojo prašymą perduoti duomenis kitamtvarkytojui arba vykdydama kitas naudotojoteises, privalo nustatyti naudotojotapatybę. Šiam tikslui bendrovė pasiliekateisę paprašyti, kad naudotojasnurodytų aktualius anketinius duomenis (vardą, pavardę, el.pašto adresą arba telefono numerį),kurie bus palyginti su bendrovėsturimais duomenimis. Šio patikrinimo metu bendrovėgali išsiųsti naudotojuikontrolinį pranešimą tais kontaktais, kurie nurodyti registracijos formoje (el.paštu arba SMS žinute) ir paprašyti, kad naudotojas autorizuotųsi. Jei patikrosprocedūra bus nesėkminga, bendrovėbus priversta pripažinti, kad naudotojas nėra prašomų duomenų subjektas, todėlpasiliks teisę atmesti konkretų prašymą.
9.   Jeigu naudotojas yra registruotas bendrovės internetinio puslapio www.sosvan.com ir/ar SosVanmobiliosios programėlės naudotojas, peržiūrėti irredaguoti bendrovės internetiniame puslapyje/ mobiliojoje programėlėje pateiktą asmeninę informaciją ir susisiekimo su naudotoju kontaktinius duomenis, gali apsilankęsatitinkamuose bendrovės internetinio puslapio www.sosvan.com ir/ar SosVanmobiliosios programėlės skyriuose.
10. Naudotojas, be kita ko, turiteisę atsisakyti pateikti asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika.Tokiu atveju naudotojas neturės galimybės naudotis www.sosvan.com ir/ar SosVan mobiliosiosprogramėlės teikiamomis paslaugomis, kadangi prašomipateikti duomenys yra būtini siekiant tinkamaisuteikti naudotojo pageidaujamas paslaugas.
11. Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu bendrovės darbuotojai gali naudotojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantįdokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
12. Po paskyros panaikinimo, naudotojo asmens duomenys gali būti saugomi bendrovės serveryje iki 3 metų, išskyrus atvejus, jeigu naudotojo pateiktais duomenimis buvo: (i) Pasinaudotavykdant neteisėtą veiką; (ii) Buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė arkitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugosinstitucijų tyrimas; (iii) Bendrovė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu naudotoju, ar jeigu bendrovė yra pastebėjusi atitinkamo naudotojo padarytus Taisyklių pažeidimus. Šie duomenyssunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
13. Bendrovė vidiniųorganizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog naudotojopateikiami asmens duomenys www.sosvan.com ir SosVan mobiliojoje programėlėje būtų apsaugoti nuobet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto asmens duomenų pakeitimo; (ii)Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
14. Asmens duomenysyra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
15. Naudotojas įsipareigoja irprivalo saugoti savo prisijungimo prie www.sosvan.com ir/ar SosVan mobiliosiosprogramėlės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitusduomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiemstretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosiusasmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimusinformuoti bendrovę.
16. Bet kokį prašymąar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, naudotojas turi pateikti bendrovei raštu išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroniniopašto adresu hello@sosvan.com. 

 III.       BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

1.   Su Privatumopolitika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.sosvan.com ir SosVan mobiliojojeprogramėlėje. Apie visus būsimus Privatumopolitikos pasikeitimus ir/ar papildymus naudotojai visuomet bus informuoti paskelbiantnaująją Privatumo Politikos redakciją, ir sudarant techninę galimybę naudotojamspirmą kartą jungiantis prie www.sosvan.com ir/ar SosVan mobiliosiosprogramėlės esant naujai Politikosversijai ją perskaityti ir patvirtinti.
2.   Pasibaigus šiojePolitikoje nurodytiems asmeninių naudotojo duomenų saugojimolaikotarpiams, bendrovė duomenissunaikina, o tam tikrais atvejais - patikimai ir negrįžtamai nuasmenina,laikydamasi protingų ir pagrįstų tokiam veiksmui terminų. Bendrovė pasilieka teisę saugoti asmeninius naudotojų duomenis ilgesnį, nei numatytą Politikoje terminą, kai:
  • Tai būtina, norint apsisaugoti nuo bendrovei teikiamų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;
  • Yra pagrįsti įtarimai dėl neteisėtos veiklos, dėl kurios vyksta tyrimas;
  • Asmeniniai naudotojo duomenys būtini norint tinkamai išspręsti ginčą ar išnagrinėti skundą;
  • Asmeniniai naudotojo duomenys reikalingi atsarginėms kopijoms ir kitiems panašiems tikslams;
  • Egzistuoja teisinis pagrindas saugoti asmeninius duomenis ilgiau, nei numatyta šioje Politikoje.
3.   Bendrovė neatsakouž ryšio sutrikimus, dėl kurių bendrovės internetinio puslapio naudotojai irkiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
4.   Bendrovė neturigalimybės visiškai garantuoti, kad bendrovės internetinio puslapiofunkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad bendrovėsinternetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingųkomponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenųsubjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis bendrovėsinternetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas duomenų subjekto nuožiūrabei rizika, ir tik duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą duomenų subjektuibei duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.
5.   Užsiregistravęs duomenųsubjektas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimątretiesiems asmenims. Jei bendrovės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasisasmuo, prisijungęs naudodamasis duomenų subjekto prisijungimoduomenimis, bendrovė šį asmenį laiko duomenų subjektu.
6.   Naudotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję suPrivatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu hello@sosvan.com.